หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
 
HOT NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  นายศัตคุณ นิลสนธิ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล  
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.สระทะเล
  " สระทะเลพัฒนา ภูมิปัญญาเกรียงไกร
  วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ ก้าวไกลการศึกษา
  แก้ปัญหาความยากจน เพิ่มผลผลิตการเกษตร
  วิเศษสุขภาพดี ก้าวทันเทคโนโลยี
  สามัคคีในชุมชน "  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ
  พัฒนาการคมนาคม
  พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้
  ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนประชาชน มีสุขภาวะที่ดี
  ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
อนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน
กลยุทธ์
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
กลยุทธ์
  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการประชาชน
  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-278-159
 
LINK
   
  แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
  โทรศัพท์ : 056-278-159
  โทรสาร : 056-278-159
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
  จำนวนผู้เข้าชม 22,948,140 เริ่มนับ 21 มิ.ย. 2556
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10