หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
 
HOT NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ยินดีต้อนรับ
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - นายศัตคุณ นิลสนธิ นายก อบต.สระทะเล
    - นายปรีชา จันทร์เกิด รองนายก อบต.สระทะเล
    - นายสมเกียรติ เขียวเกษม รองนายก อบต.สระทะเล
    - นายประสิทธิ์ มีช้าง เลขานุการนายก อบต.สระทะเล
    - หัวหน้าส่วนราชการ
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ ไฟล์แนบ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - Website
    - Facebook fanpage
    - Facebook account
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
    - Facebook fanpage
    - Facebook account
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - ผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไฟล์แนบ
    - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไฟล์แนบ
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2565 ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 ไฟล์แนบ
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไฟล์แนบ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ไฟล์แนบ
  o17 E-Service
    - ร้องเรียนทุกข์
    - ร้องเรียนทุจริต
    - คำร้องทั่วไป
    - คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
    - คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะชำรุด
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไฟล์แนบ
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    - เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    - ประกาศ การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ(สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564
    - ประกาศ การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ(สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
    - ประกาศ การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ(สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564
    - ประกาศ การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ(สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565
    - ประกาศ การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ(สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
    - ประกาศ การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ(สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    - เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - แผนพัฒนาบุคลากร
    - แผนอัตรากำลัง
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - รายงานผลการดำเนินตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์
    - ประกาศหลักเกณฑ์ การโอนย้ายบรรจุแต่งตั้งรับโอน
    - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
    - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลสระทะเล
    - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - คู่มือแนวทางการปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
    - การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    - แบบสอบถามความพึงพอใจ
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ไฟล์แนบ
    - ประกาศ เรื่อง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจรับงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ไฟล์แนบ
    - ประกาศ เรื่อง เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจรับงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ไฟล์แนบ
    - ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ไฟล์แนบ
    - ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
    - ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    - ภาพกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันการทุจริต
    - ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
    - การประชุมมอบนโยบายในการปฎิบัติงานให้บุคลากรภายในองค์กร ประจำปี 2565 ไฟล์แนบ
    - โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์แนบ
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
    - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ประจำปี พ.ศ.2565
    - การประเมินความเสี่ยงทางทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
    - การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต
  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ไฟล์แนบ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
    - ประกาศเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ
    - ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต
    กิจกรรม
  แผนป้องกันการทุจริต
  o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ไฟล์แนบ
  o40 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ไฟล์แนบ
  o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) ไฟล์แนบ
 
  (1)     2   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-278-159
 
LINK
   
  แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
  โทรศัพท์ : 056-278-159
  โทรสาร : 056-278-159
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
  จำนวนผู้เข้าชม 21,153,425 เริ่มนับ 21 มิ.ย. 2556
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10