หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
 
HOT NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ยินดีต้อนรับ
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/orgc... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกแถบเมนูด้านซ้าย เลือกหัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน เกี่ยวกับ อบต. คลิกเลือกโครงสร้างองค์กร
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าโครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/boar... https://www.sratale.go.th/staf... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ บุคลากร คลิกเลือกลำดับที่ 1 คณะผู้บริหาร จะแสดงข้อมูลของผู้บริหาร คลิกเลือกลำดับที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าคณะผู้บริหาร
3.ลิงค์แสดงหน้าหัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน เกี่ยวกับ อบต. คลิกเลือก ลำดับที่4 อำนาจหน้าที่ จะแสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าอำนาจหน้าที่
3.ลิงค์แสดงหน้าอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ แผน คลิกเลือกลำดับที่ 1 เลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/cont... https://www.sratale.go.th/ https://www.facebook.com/www.s... https://www.facebook.com/srata... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ ข้อมูลหน่วยงาน เลือก เกี่ยวกับ อบต. คลิกเลือก ลำดับที่ 7 ติดต่อ
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าติดต่อ
3.ลิงค์แสดงหน้า website อบต.สระทะเล
4.ลิงค์แสดงหน้าเพจ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
5.ลิงค์แสดงหน้า facebook : อบต.สระทะเล
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/law.... https://www.sratale.go.th/law_... https://www.sratale.go.th/law_... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-เลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ กดเมนูคลิก เลือกระเบียบ ภายใน อบต. ลำดับที่ 4 คลิกเลือกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.ลิงค์แสดงหน้ากฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง (1)
4.ลิงค์แสดงหน้ากฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง (2)
5.ลิงค์แสดงหน้ากฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง (3)
6.ลิงค์แสดง พรบ./พรก.
7.ลิงค์แสดงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
8.ลิงค์แสดงระเบียบปฏิบัติอื่น
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/news... https://www.sratale.go.th/news... https://www.sratale.go.th/dnm_... https://www.sratale.go.th/dnm_... https://www.sratale.go.th/dnm_... https://www.sratale.go.th/news... https://www.sratale.go.th/news... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ กดเมนูคลิกเลือก ข่าวสาร คลิกเลือก ลำดับที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
3.ลิงค์แสดงตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/webb... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ บริการประชาชน เมนู รับเรื่องราวร้องเรียน คลิกเลือกลำดับที่ 6 กระดานสนทนา
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้ากระดานสนทนา
3.ลิงค์แสดงหน้าคำถามที่พบบ่อย
o9 Social Network https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/ https://www.facebook.com/www.s... https://www.facebook.com/srata... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกแถบบนขวามือ คลิกเลือก facebook อบต.สระทะเล
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้า website อบต.สระทะเล
3.ลิงค์แสดงหน้าเพจ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
4.ลิงค์แสดงหน้า facebook : อบต.สระทะเล
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ ระเบียบ ภายใน อบต. คลิกเลือก ลำดับที่ 2 ประกาศ
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าประกาศ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ แผน คลิกเลือก ลำดับที่ 2 แผนการดำเนินงาน
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าแผนการดำเนินงาน
3.ลิงค์แสดงหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ คลิกเลือก ลำดับที่
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-เลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิกเลือก ลำดับที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
3.ลิงค์แสดงหน้ารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน เมนู เกี่ยวกับ อบต. คลิกเลือกลำดับที่ 5 คูู่มือการปฏิบัติงาน
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าคู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/serv... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ บริการประชาชน เมนู คู่มือประชาชน
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าคู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิกเลือกลำดับที่ 13 สถิติ
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าสถิติ
3.ลิงค์แสดงหน้าข้อมูลสถิติให้บริการประชาชนของอบต.สระทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... เข้าสู่ website อบต.สระทะเล
-คลิกเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ รายงาน เลือกหัวข้อลำดับที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี คลิกเลือก ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
1.ลิงค์แสดงหน้าหลัก website อบต.สระทะเล
2.ลิงค์แสดงหน้าผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o18 E-Service https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/cont... https://www.sratale.go.th/cont... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/news... https://www.sratale.go.th/news... https://www.sratale.go.th/news...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/news...
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj...
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj...
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/cont...
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.sratale.go.th/home https://www.sratale.go.th/proj... https://www.sratale.go.th/proj...
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.sratale.go.th/home
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.sratale.go.th/home
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.sratale.go.th/home
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.sratale.go.th/home
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.sratale.go.th/home
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.sratale.go.th/home
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.sratale.go.th/home
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.sratale.go.th/home
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.sratale.go.th/home
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.sratale.go.th/home
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.sratale.go.th/home
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.sratale.go.th/home
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.sratale.go.th/home
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.sratale.go.th/home
 
  (1)  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-278-159
 
LINK
   
  แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
  โทรศัพท์ : 056-278-159
  โทรสาร : 056-278-159
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
  จำนวนผู้เข้าชม 22,947,936 เริ่มนับ 21 มิ.ย. 2556
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10