หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ทะเลพัฒนา ภูมิปัญญาเกรียงไกร วัฒนธรรมยิ่งใหญ่
ก้าวไกลการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน เพิ่มผลผลิตการเกษตร
วิเศษสุขภาพดี ก้าวทันเทคโนโลยี สามัคคีในชุมชน
วิสัยทัศน์ อบต.สระทะเล
นายรุ่งโรจน์ ฤทธิ์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
หลวงพ่อเทศศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตข้าวนาปี
การละเล่นพื้นบ้านชั้นดีเลิศ ต้นกำเนิดเต้นกำรำเคียว
คำขวัญประจำตำบล
นางธนิดา ปัญญานพกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
วัดสระทะเล ศาสนสถานรวมศรัทธาประชาชน
ประเพณีเต้นกำรำเคียว
ติดต่อ โทร : 056-278-159
Click
1
2
3
4
5
***หยุดเชื้อ เพื่อชาติ***หยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน ด้วยการอยู่บ้าน เว้นห่างการเข้าสังคม เพื่อลดการระบาดของโรค
 
 
 
 
เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีจำนวน 18 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2525 ขอแยกจากตำบลย่านมัทรี เป็นตำบลสระทะเล โดยแบ่งหมู่บ้านมาทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน เดิมตำบลสระทะเล มีหนองน้ำกว้างใหญ่มากคล้ายท้องทะเล จึงชื่อหนองทะเล และต่อมาชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบ ๆ หนองน้ำ ได้ร่วมแรงกันทำแนวขอบหนองลักษณะเป็นเหลี่ยมคล้ายสระเก็บกักน้ำ จึงรียกกันว่า “สระทะเล”
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อยู่ห่างจาก อำเภอ พยุหะคีรีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เนื้อที่ของตำบลสระทะเล โดยประมาณ 34,018.75 ไร่ หรือ 54.48 ตารางกิโลเมตร
 
 
  ทิศเหนือ จรด ตำบลเขาทอง  
  ทิศใต้ จรด ตำบลพยุหะคีรี ตำบลเนินมะกอก  
  ทิศตะวันออก จรด ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว  
  ทิศตะวันตก จรด ตำบลย่านมัทรี    
มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 3,202 คน
1,235 ครัวเรือน แยกเป็น
ชาย 1,508 คน คิดเป็นร้อยละ 47.10
หญิง 1,694 คน คิดเป็นร้อยละ 52.90
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 58.78 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
<
ทำนา , ทำไร่ 80%
ค้าขาย 3%
รับจ้าง 15%