<<ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ >>
 
 
 
 
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างลานตากข้าง หมู่ 12, โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานตากข้าว บ้านลับโลก หมู่ 12,
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 9
ตำบลสระทะเล  อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์

-----------------------------------------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานตากข้าวบ้านลับโลก  หมู่ 12,  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางแยกเข้าศาลาเอนกประสงค์  หมู่  9  ตำบลสระทะเล  อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  จำนวน 2 โครงการดังนี้
1. โครงการก่อสร้างลานตากข้าว   บ้านลับโลก  หมู่  12   ตำบลสระทะเล   อำเภอพยุหะคีรี   จังหวัดนครสวรรค์  ขนาดกว้างเฉลี่ย  21 เมตร  ยาว  18 เมตร  หนา  0.12  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 378  ตารางเมตรตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเลกำหนด และพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย  ราคากลางค่าก่อสร้าง  124,000.-  บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9  สายทางแยกเข้าศาลาเอนกประสงค์  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 215 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 645 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า 64.50 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1  ป้าย                                     ราคากลางค่าก่อสร้าง 260,000.-  บาท(-สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)  
การพิจารณาผลจะพิจารณาเป็นรายโครงการ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  50%    
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555  ตั้งแต่เวลา   09.00  น.  ถึง  12.00  น.  ณ หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 12  ตำบลสระทะเล  
กำหนดยื่นซอง-รับซองสอบราคา    ในวันที่  17  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2555   ถึงวันที่ 28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2555  ระหว่างเวลา  09.30  น.  ถึง  16.00  น.   ณ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล
กำหนดยื่นซอง-รับซองสอบราคา  ในวันที่  26  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 09.30 น.  ถึง 11.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ  ชั้น 2)

/กำหนดเปิดซอง...

-2-

กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  2  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2556 ตั้งตาเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอชั้น 2)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา   โครงการที่ 1  ในราคาชุดละ  300.-  บาท  (-สามร้อยบาทถ้วน-)  และโครงการที่ 2  ในราคาชุดละ  500.-  บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน- )   ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล  ระหว่างวันที่  17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555  ถึงวันที่  28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555   เวลา  09.00 น. - 15.00 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   056-278322   ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ   ณ  วันที่  14  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2555( นายรุ่งโรจน์    ฤทธิ์เต็ม )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2555 เวลา 11.17 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

ผู้เข้าชม 2398 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล หมู่ 3 อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ :: 056-278-159 โทรสาร :: 056-278-159 จำนวนผู้เข้าชม 489,358 เริ่มนับ 21 มิ.ย. 2556
NAXsolution.com